>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی جریان در آبیاری جویچه‌ای با استفاده از نرم‌افزار winsrfr4.1 به منظور تعیین طول مناسب جویچه‌ها  
   
نویسنده گلابی منا ,سیککی نژاد محمدرضا ,شیرافروس علی ,الباجی محمد
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:355 -366
چکیده    پیش بینی و محاسبه منحنی‌های پیشروی و پسروی آب در جویچه مستلزم یک سری اندازه‌گیری‌های دقیق در داخل مزرعه می‌باشد، که این کار باعث صرف هزینه و وقت زیادی می‌گردد. به کار‌گیری یک روش روند‌یابی هیدرولیکی در تعیین نرخ پیشروی جریان آب در جویچه و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل‌های موجود در نرم‌افزار winsrfr4.1 هدف اصلی این مطالعه بوده است. مدل با استفاده از 27 سری داده مزرعه‌ای اجرا و با نتایج مدل‌های نرم‌افزار winsrfr4.1 مقایسه شد. آزمایش‌ها در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد شوشتر انجام پذیرفت. داده‌ها از سه جویچه به طول‌های 60، 80 و 100 متری در سه تکرار و تحت سه دبی 1 و 25/1 و 5/1 لیتر در ثانیه برداشت شد. جهت بررسی آماری از متوسط خطای پیش‌بینی مدل (er)، توزیع نسبت به خط 45 درجه (λ)، ضریب تعیین (r^2) و متوسط خطای نسبی مدل (ea) استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، مقادیر پیش بینی شده در مرحله پیشروی برای تمامی مدل‌ها بیشتر از مقادیر مشاهداتی و مدل اینرسی صفر با متوسط خطای نسبی به میزان 588/9 درصد بهترین نتایج را در بر دارد. ضعیف‌ترین پیش‌بینی‌ها با متوسط خطای نسبی 33/21 درصد مربوط به مدل موج کنیماتیک می باشد. هم چنین بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش طول جویچه و دبی ورودی به آن مدل اینرسی صفر خطای نسبی کمتری خواهد داشت.
کلیدواژه مدل اینرسی صفر، مدل موج کنیماتیک، مرحله پیشروی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, گروه آبیاری و زهکشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, دانشکده کشاورزی و علوم آب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, گروه آبیاری و زهکشی, ایران
پست الکترونیکی m_albaji2000@yahoo.co.uk
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved