>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و رگرسیون خطی چند متغیره  
   
نویسنده بسالت پور علی اصغر ,شیرانی حسین ,اسفندیارپور عیسی
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 2 - صفحه:406 -417
چکیده    ماشین های بردار پشتیبان، ابزاری امیدبخش برای روش های مبتنی بر آموزش می باشند که برای مسایل تشخیص الگو بر اساس کمینه کردن احتمال بروز اشتباه، ایجاد شده اند. در این پژوهش، کارآیی روش ماشین های بردار پشتیبان در مدل سازی برآورد پایداری خاکدانه ها (از طریق محاسبة میانگین هندسی قطر خاکدانهها، gmd) با رگرسیون خطی چند متغیره مقایسه شد. برای این منظور از داده های زودیافت موثر بر پایداری خاکدانه ها شامل برخی ویژگیهای توپوگرافیکی، پوشش گیاهی و خاک استفاده گردید. برای بررسی کارآیی مدل ها نیز از برخی شاخص‌‌های آماری نظیر ضریب همبستگی (r)، میانگین مربعات خطا (mse) و درصد خطا (error%) بین مقادیر اندازهگیری شده و برآورد شده استفاده شد. نتایج نشان داد که کارایی مدل های مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان در تخمین پایداری خاکدانه ها، بسیار بیشتر از روش رگرسیون خطی چند متغیرة مرسوم بود. مقادیر mse و r مدل ماشین های بردار پشتیبان طراحی‌‌شده برای برآورد پایداری خاکدانه ها به‎ترتیب، برابر 005/0 و 86/0 بودند. درصد خطا برای تخمین پایداری خاکدانه ها با استفاده از مدل ماشین های بردار پشتیبان برابر 7/10 درصد بود درحالی که مقدار درصد خطا برای مدل رگرسیونی برازش داده شده، حدود 7/15 درصد بود. بنابراین به نظر می رسد که بتوان از ماشین های بردار پشتیبان برای برآورد برخی ویژگی های فیزیکی خاک (نظیر میانگین هندسی قطر خاکدانهها) در منطقه‌ی مورد بررسی استفاده نمود.
کلیدواژه ساختمان خاک ,ماشین‌های بردار پشتیبان ,میانگین هندسی قطر خاکدانه ها ,ویژگی های فیزیکی خاک
آدرس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان, ایران
پست الکترونیکی iesfandiarpour@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved