>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل خشک‌سالی‌های شمالغرب ایران با روش شاخص اکتشاف خشک‌سالی  
   
نویسنده حسینی سید بهروز ,دین پژوه یعقوب ,نیکبخت جعفر
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 2 - صفحه:295 -310
چکیده    در این مطالعه فراوانی خشک‌سالی‌های شمالغرب ایران با توجه به اطلاعات دوره آماری موجود منتهی به 2010 برای هفده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تحلیل شد. مشخصه‌های خشک‌سالی با شاخص اکتشاف خشک‌سالی (rdi) تعیین گردید. مقادیر بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل (eto)، در مقیاس ماهانه مورد استفاده قرار گرفت. برای تخمین eto روش پنمن مانتیس- فائو56 استفاده شد. برای تحلیل فراوانی مشخصه‌های خشک‌سالی، ابتدا مقادیر اولیه rdi از داده‌های مشاهداتی بدست آمد. سپس با تطبیق توزیع‌های آماری، بهترین توزیع برای برازش مقادیر اولیه با روش کی دو و در سطح 5 درصد انتخاب شد. پارامترهای توزیع، با روش حداکثر درست نمایی به‌دست آمد. آنگاه با تابع چندک توزیع منتخب و به کار بردن روش مونت کارلو، تعداد 500 سری مصنوعی (به تعداد داده‌های مشاهداتی هر ایستگاه) برای rdi شبیه‌سازی شد. حداکثر مقدار سه مشخصه اصلی خشکی (طول مدت دوام، شدت و بزرگی) برای هر سری مشخص شد. تحلیل فراوانی برای هر سری (با طول 500) بطور مجزا صورت گرفت. نقشه‌های هم مقدار مشخصه‌های خشکی رسم شد. نتایج نشان داد حداکثر شدت خشکی با دوره بازگشت 10 سال برای ایستگاه اهر بود. حداکثر طول مدت دوام خشکی با دوره بازگشت 10 سال در ایستگاه خلخال مشاهده شد. با دوره بازگشت 10 سال حداکثر بزرگی خشکی متعلق به ایستگاه پیرانشهر بود.
کلیدواژه تحلیل فراوانی ,شاخص اکتشاف خشک‌سالی ,شمالغرب ایران ,مشخصه‌های خشک‌سالی
آدرس دانشگاه نبریز, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه زنجان, استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان, ایران
پست الکترونیکی dr_nikbakht_j@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved