>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش های رگرسیون درختی و خطی چندگانه در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی  
   
نویسنده استواری یاسر ,عسگری کامران ,متقیان حمیدرضا
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:683 -694
چکیده    با برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از ویژگی‏های پایه ای و زودیافت خاک می‏توان در وقت و هزینه صرفه‏جویی کرد. هدف این بررسی، مقایسه دو روش رگرسیون درختی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی (cec) با استفاده از ویژگی‏هایخاک است. برای این منظور از داده های 106 نمونه خاک unsoda استفاده شد. جهت برآورد cec با استفاده از روش‏های رگرسیون درختی و رگرسیون خطی از ویژگی های اجزای بافت خاک،ph، ماده آلی و چگالی ظاهری استفاده شد. کارآیی روش رگرسیون درختی در برابر روش رگرسیون خطی چندگانه در برآورد cec مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در برآورد cec با استفاده از روش های رگرسیونی تنها ضرایب ماده آلی (183/3) و درصد رس (274/0) که بیشترین همبستگی را با cec دارند معنی دار شده و مدل رگرسیونی بر اساس این دو پارامتر توسعه یافت. همچنین از میان پارمترهای ورودی در روش رگرسیون درختی تنها پارامترهای ماده آلی و درصد رس در درخت رگرسیون ظاهر شد. روش رگرسیون درختی در دو مجموعه داده صحت سنجی و اعتبار سنجی بر اساس آماره های ارزیابی r2، rmse، me و gmer کارآیی بالاتری نسبت به روش های رگرسیونی خطی در برآورد cec داشت. از میان روش های رگرسیونی خطی، مدل پیشنهادی کارآیی بالاتری نسبت به مدل های بل و ونکولن و بروسما و همکاران داشت.
کلیدواژه توابع انتقالی ,درخت رگرسیون ,cec ,unsoda
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشجوی دکترا دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران, ایران, دانشگاه شهرکرد, استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد, ایران
پست الکترونیکی hrm_61@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved