>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران  
   
نویسنده کوزه گران سعیده ,موسوی بایگی محمد
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:750 -764
چکیده    فعالیت های انسان جو زمین را در طی صد سال گذشته به طور قابل توجهی تغییر داده است. افزایش غلظت گازهای گلخانه ای منجر به گرمایش جهانی شده و در نتیجه سبب تغییر در نمایه های حدی اقلیمی می شود. مطالعه مقادیر حدی در برنامه ریزی های و سیاست گذاری های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب اهمیت بسیار دارد. داده های روزانه بارش، دما،‌ رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعت آفتابی تعدادی از ایستگاه های خراسان رضوی و جنوبی در دوره آماری 2012-1992 در این مطالعه تحلیل شده اند. جهت بررسی روند نمایه های حدی اقلیمی، 27 شاخص مربوط به بارش و دما که توسط گروه کارشناسیetccdmi3 تعریف شده، با نرم افزار rclimdex برآورد شد. آزمون ناپارامتری من کندال برای بررسی روند پارامترهای اقلیمی حداکثر رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و حداکثر سرعت باد استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل دما، با گرم شدن منطقه مطابقت دارد. این نتایج نشان داد که شاخص های حدی گرم روند افزایشی دارند که این روند برای شاخصهایی مانند روزهای تابستانی، تعداد شب-های حاره ای، روزها و شب‌های گرم معنادار بود. در حالیکه شاخص های حدی سرد در دوره مورد مطالعه روند کاهشی دارند که نشان‌دهنده کاهش شدت و فراوانی رویدادها و روزها و شبهای سرد است. بررسی روند سرعت باد حداکثر، نشاندهنده روند افزایشی آن در اغلب ایستگاه ها است. روند کاهشی و منفی بارش در بررسی همه شاخص های بارش در کلیه ایستگاه های مورد مطالعه، وجود داشت، هر چند تعداد کمی روند معنی دار در طول دوره مورد مطالعه مشاهده شد.
کلیدواژه پارامترهای اقلیمی ,نمایه های بارش ,نمایه های دما
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mousavi500@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved