>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه موردی کاربرد ویناس برفرآیند تولید کمپوست در فازهای مختلف (در طی تولید و پس از تولید کمپوست)، در مجتمع بازیافت پسماند شهری آراد کوه تهران  
   
نویسنده همتی آرش ,رساپور مزدک ,علیخانی حسینعلی ,عسگری لجایر حمایت
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:708 -717
چکیده    ویناس ماده‌ای قهوه‌ای رنگ و محصول تولید صنعتی الکل از ملاس‌ها است. ویناس می‌تواند با داشتن مواد آلی و عناصر معدنی زیاد به عنوان مکمل برای افزایش کیفیت کود کمپوست استفاده گردد. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد ویناس در سطوح مختلف بر شاخص‌های تولید کمپوست (دما، جمعیت میکروبی، نیتروژن، کربن، نسبت c/n، نیترات، ph و ec) و زمان تولید در در فازهای مختلف (در طی تولید و پس از تولید کمپوست)به مدت پنج ماه در مجتمع بازیافت پسماند شهری آراد کوه (تهران) انجام شد. تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری به روش هوادهی توده ثابت انجام شد. حجم هوادهی‌ در این تحقیق 6/0 لیتر هوا به ازای هر لیتر ماده زائد در دقیقه بود. نتایج نشان داد کمترین زمان رسیدن به دمای ترموفیلیک را تیمار 30 میلی‌لیتر ویناس برای هر کیلوگرم مواد اولیه(c3)و بیشترینراتیمار شاهد(c0)داشت.کاربرد ویناس مقدار نیتروژن کلرا در فاز اول و دوم افزایش داد. تیمار c3 دارای بیشترین و تیمار c0دارای کمترین جمعیت میکروبی بودند. phو ecتا ماه دوم در تیمارهای c3و 20 میلی‌لیتر ویناس برای هر کیلوگرم مواد اولیه(c2)افزایش و در ماهای سوم تا پنجم کاهش یافت. در فاز دوم در تیمارهای ویناسی افزایش phو در تیمار c0کاهش ph مشاهده گردید. تیمارc3در فاز اول بیشترین مقدار نیترات را داشت و در فاز دومنیز تیمار c0 بیشترین مقدار نیترات را داشت. در نهایت مشخص شد کهتیمار c3 وc2برای اضافه کردن به بستر پسماندهای آلی مناسب می‌باشد و این تیمارها مدت تولید کمپوست را تا دو ماه کاهش دادند. فاز دوم به‌دلیل عدم توان افزایش قابل ملاحظة نیتروژن نیتراتی و همچنین افزایش phدر مقایسه با فاز اول مناسب نبود.
کلیدواژه جمعیت میکروبی ,فاز تخمیر ,نیترات ,ویناس
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی hemaiat_asgari@alumni.ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved