>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییر پذیری روان آب و تلفات خاک اندازه‌گیری شده در کرت‌های صحرایی  
   
نویسنده اسدزاده فرخ ,گرجی منوچهر ,واعظی علیرضا ,میرزایی سلمان
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:638 -647
چکیده    کرت های صحرایی به طور گسترده در مطالعات مربوط به اندازه گیری تلفات خاک و مدل سازی فرآیندهای فرسایش مورد استفاده قرار می گیرند. این تحقیق به منظور بررسی تغییرپذیری تلفات خاک و روان آب اندازه گیری شده از تکرار های مختلف کرت های صحرایی صورت گرفته است. برای این منظور هفت اندازة متفاوت کرت با سه تکرار در ایستگاه کوهین واقع در استان قزوین احداث شدند. کرت ها برای یک بازة زمانی 2 ساله به صورت آیش نگه داشته شده و مقادیر روان‌آب و تلفات خاک ناشی از هر رخداد به طور مجزا در کرت ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، حداکثر مقدار ضریب تغییرات مقادیر مشاهده ای روان آب و رسوب در تکرار های کرت ها به ترتیب 60 و 80 درصد بود که این مقادیر در مقایسه با میزان تغییرات ویژگی های خاک در تکرارهای کرت ها زیاد بود. با افزایش میانگین تلفات خاک و روان آب در کرت های صحرایی ضریب تغییرات مقادیر اندازه گیری شدة روان آب و رسوب در تکرار های کرت ها به صورت توانی کاهش یافت. به دلیل احتمال خطای بیش تر در اندازه گیری تلفات خاک در مقایسه با روان آب، در بیش از 80 درصد موارد، ضریب تغییرات رسوب در تکرارهای کرت ها نسبت به ضریب تغییرات روان آب بیش تر بود. با افزایش ابعاد کرت ها نسبت ضریب تغییرات روان آب به ضریب تغییرات رسوب در تکرار های هر کرت کاهش یافت.
کلیدواژه خطای اندازگیری ,ضریب تغییرات ,فرسایش ,مدل سازی
آدرس دانشگاه ارومیه, استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه زنجان, استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد, ایران
پست الکترونیکی salman_mirzaee@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved