>
Fa   |   Ar   |   En
   واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل hec-hms با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso)-رویکرد تک هدفه  
   
نویسنده گرمه ای رضا ,فرید حسینی علیرضا ,هاشمی نیا مجید ,حجتی علی
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:615 -626
چکیده    مدیریت حوضه های آبریز مستلزم استفاده از الگوهای هیدرولوژیکی است که نقش مهمی را در پیش بینی پاسخ حوضه به فرآیندهای بارش-رواناب ایفا می کنند. از طرفی ارزیابی رفتار حوضه نیز با الگو های ریاضی هیدرولوژیکی مستلزم واسنجی مدل با هدف تخمین و برآورد پارامترهای حوضه با بیشترین تطابق خروجی مدل با مجموعه ای از مقادیر مشاهداتی است. مهم ترین هدف واسنجی الگو های بارش-رواناب یافتن مقادیر بهینه مدل به گونه‌ای که بتوان بهترین منحنی را برای آبنمود های مشاهداتی و محاسباتی برازش داد. در این پژوهش، مدل هیدرولوژیکی hec-hms و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso) به عنوان مدل بهینه ساز عمل می کنند. مدل تلفیقی ارائه شده بر حوضه سد کارده واقع در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته است. واسنجی مدل در رویکرد تک هدفه و با دو تابع هدف nash و rmse به طور جداگانه در رخداد-های مختلف انجام گرفت. نتایج حاکی از قابلیت مدل در واسنجی رخدادها تا حد قابل قبولی بود. هم چنین نتایج واسنجی با چهار معیار متفاوت ارزیابی شد. اعتباریابی در انتها با دسته پارامترهای حاصل از واسنجی انجام شد. نتایج نشان داد که مدل عملکرد چندان مطلوبی ندارد. لذا پیشنهاد یک مجموعه پارامتر بر اساس واسنجی رخدادهای منفرد و صحت سنجی تک رخداد باقی مانده ممکن نیست.
کلیدواژه بارش-رواناب ,حوضه آبریز ,صحت سنجی ,مدل بهینه ساز ,واسنجی ,مدل هیدرولوژیکی.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, مربی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی hojjatim86@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved