>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تاثیر تنش‏های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشت باغملک با تغییر در الگوی بهره‌برداری  
   
نویسنده لاله زاری رضا ,برومند نسب سعید ,معاضد هادی ,حقیقی علی
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:539 -550
چکیده    آب زیرزمینی بزرگ‌ترین منبع تامین آب محسوب می‏گردد و کمبود منابع آب سطحی در شرایط خشکسالی موجب توسعه برداشت از آب زیرزمینی شده است. در تحقیق حاضر، مدل مفهومی آبخوان باغملک در چارچوب روش عددی تفاضل محدود برای شبیه‏سازی رفتار جریان آب زیرزمینی استفاده شده است. داده‏های سطح ایستابی 8 پیزومتر در طول 10 سال از 1381 تا 1391 بدین منظور جمع‏آوری شد. سال‏های مورد مطالعه به 40 دوره تنش تقسیم و هدایت هیدرولیکی، آبدهی ویژه و تغذیه در این دوره‏ها واسنجی شد. صحت‏سنجی رقوم هیدرولیکی شبیه‏سازی نسبت به اندازه‏گیری برای سال بعد از واسنجی انجام گرفت. نتایج شبیه‌سازی جریان نشان می‌دهد واریانس اختلاف سطح ایستابی مشاهداتی و محاسباتی در فرایندهای واسنجی و صحت‏سنجی به ترتیب 1/3 و 84/3 محاسبه شد. پهنه‏بندی هدایت هیدرولیکی واسنجی‏شده نشان می‏دهد شمال شرقی آبخوان قابلیت انتقال و پتانسیل برداشت بیشتری در مقایسه با بخش‏های جنوبی دارد. حساسیت مدل جریان به کاهش هدایت هیدرولیکی بیش از افزایش آن است. 50 درصد کاهش در هدایت هیدرولیکی موجب افزایش واریانس اولیه از 1/3 به 44 می‏گردد. هم‌چنین نتایج نشان داد مدل آبخوان باغملک به ترتیب نسبت به تغذیه، هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه حساسیت بالاتری دارد.
کلیدواژه تفاضل محدود ,شبیه‏سازی ,ضرایب هیدوردینامیک ,واسنجی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهواز، ایران, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی rezalalehzari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved