>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش‎هیدرولیکی در رمپ‎های سنگی  
   
نویسنده فغفور مغربی محمود ,میرزنده دل بهجت
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 5 - صفحه:1095 -1104
چکیده    درگذر جریان از رژیم فوق بحرانی به زیر بحرانی که معمولاً با تشکیل پرش هیدرولیکی همراه است میزان قابل ملاحظه‎ای از انرژی آب مستهلک می‎گردد. یکی از راه‌هایی که می‎تواند باعث افزایش افت انرژی در پرش هیدرولیکی شود، ایجاد زبری در کف حوضچه آرامش می‎باشد. از طرفی در پایین‌دست رمپ‎ها و شوت‎های سنگی پرش هیدرولیکی روی بستر زبر با افت زیاد انرژی می‌تواند رخ دهد. این سازه‎ها با توجه به اثرات زیست محیطی کم امروزه مورد توجه قرار گرفته‎اند. با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه ازاین‌رو در این تحقیق اثرات زبری بر مشخصات پرش مورد بررسی قرار گرفت و روابطی برای تخمین برخی پارامترها استخراج گردید. در این پژوهش خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی بسترهای زبر درشت دانه با زبری‌های یکنواخت در فلوم مستطیلی افقی به عرض 30 سانتیمتر، طول 11 متر، ارتفاع 80 سانتیمتر، نرخ جریان از 5/3 تا l/s 29 و اعداد فرود بین 46/2 تا 7/17 انجام گرفته‎اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عمق مزدوج پرش بر روی سطوح زبر نسبت به سطوح صاف کاهش یافته و طول پرش نیز نسبت به بستر صاف بین 5/28 تا 47 درصد کاهش دارد.
کلیدواژه استهلاک انرژی ,بستر زبر درشت دانه ,نسبت عمق مزدوج ,طول پرش
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استاد مهندسی عمران سازه‎های هیدرولیکی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه‎های هیدرولیکی, ایران
پست الکترونیکی b.zendedel@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved