>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد ضریب گیاهی زیره سبز در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند  
   
نویسنده ریحانی نرجس ,خاشعی سیوکی عباس ,رشید مهدیه ,هادی فریبا
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 5 - صفحه:1047 -1056
چکیده    آب یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده ی توسعه کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. برای جلوگیری و خروج از بحران آب به مدیریت مناسب کشاورزی و منابع آب نیاز است. یکی از پارامترهای مهم در این راستا، تعیین تبخیر- تعرق محصولات کشاورزی می باشد. برای تهیه برنامه ی مناسب آبیاری و اعمال مدیریت بهینه مصرف آب، تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد امری ضروری به نظر می رسد. ضریب گیاهی را می توان از طریق تقسیم تبخیر- تعرق واقعی بر تبخیر- تعرق پتانسیل به دست آورد. در این تحقیق به‌منظور تعیین ضرایب گیاهی گیاه زیره که از جمله گیاهان دارویی مهم می باشد، آزمایشی در مدت یک فصل زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با استفاده از لایسیمتر انجام شد. برای اجرای این طرح از سه عدد لایسیمتر استفاده و نیاز آبی زیره به روش بیلان آب محاسبه گردید. برای محاسبه تبخیر- تعرق مرجع نیز از چمن مورد استفاده برای فضای سبز با ارتفاع 12 سانتیمتر به‌عنوان گیاه مرجع استفاده شد. درنهایت در پایان فصل رشد، مقادیر مربوط به ضرایب گیاهی زیره در مراحل مختلف رشد شامل مرحله ابتدایی، توسعه، میانی و مرحله انتهایی، به ترتیب برابر 65/0، 92/0، 21/1 و 85/0 به دست آمد. با استفاده از مقادیر به دست آمده برای ضریب گیاهی زیره، برآورد نیاز آبی و مدیریت آبیاری این گیاه امکان‌پذیر خواهد بود.
کلیدواژه بحران آب ,بیلان آبی ,تبخیر و تعرق ,نیاز آبی
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی, ایران, دانشگاه بیرجند, عضو هیا ت علمی, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی, ایران
پست الکترونیکی narjes.newworld@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved