>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ظرفیت نگه‌داشت آب مالچ‌های نیشکری برای تثبیت شن‌های روان اهواز  
   
نویسنده جمیلی تارا ,خلیل مقدم بیژن ,شهبازی احسان
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 5 - صفحه:1278 -1287
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مالچ آلی بر میزان نگه‌داشت آب شنهای روان حمیدیه اهواز می باشد. از جمله مواد آلی که می‌توان برای تولید مالچ آلی استفاده نمود، ویناس و فیلتر کیک (ضایعات نیشکر) می‌باشند و در حال حاضر به عنوان آلاینده آب اهواز محسوب می‌شوند. ویناس و فیلترکیک به همراه خاک رسی منطقه حمیدیه اهواز به عنوان مواد اولیه مالچ پاشی و شن روان به عنوان بستر در نظر گرفته شدند. سپس مخلوط این مواد با مقداری مشخص آب به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه با استفاده از مالچ پاش بر روی بستر شنهای روان پاشیده شد. با نمونه برداری از هر تیمار ظرفیت نگه داشت آب در لایه سطحی در مکش‌های 100، 333، 1000، 5000، 10000 و 15000 هکتو پاسکال با دستگاه صفحات فشاری اندازه گیری گردید. همچنین با استفاده از دستگاه پره برشی میزان مقاومت برشی خاک هر تیمار قرائت شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری (در سطح یک درصد) در میزان نگه‌داشت آب لایه سطحی بین تیمارها در مکش‌های مختلف وجود داشت. ولی در همه مکش‌ها میزان نگه‌داشت آب لایه سطحی تیمار 7 (250 گرم ویناس) تفاوت معنی داری با شن بستر نداشت و با افزایش مقدار ویناس میزان نگه‌داشت آب لایه سطحی کاهش و میزان مقاومت خاک افزایش یافت. بنابراین ویناس دلیل افزایش نگه‌داشت آب در لایههای زیر سطحی و مقاومت بیشتر در برابر نیروهای فرساینده به عنوان مالچ برتر برای تثبیت شن‌های روان اهواز توصیه گردیده است.
کلیدواژه فرسایش بادی ,فیلتر کیک ,ویناس
آدرس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشیار گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, استادیار گروه اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی eh_shahbazi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved