>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سناریوهای تخصیص بهینه آب رودخانه بار نیشابور با استفاده از مدل weapتحت سناریوی اقلیمی a2  
   
نویسنده قندهاری قاسم ,سلطانی جابر ,حمیدیان پور محسن
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 5 - صفحه:1158 -1172
چکیده    رشد سریع جمعیت و متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و توسعه شهریو محدودیت های موجود ضرورت برنامه ریزی در جهت استفاده از این منبع حیات بخش را بیش از پیش ایجاب می نماید. در این تحقیق از خروجی های مدل گردش عمومی جو (hadcm3) و مدل ریزمقیاس نمایی آماری sdsmجهت بررسی تغییرات بارندگی و دما تحت سناریوی اقلیمی a2در حوضه رودخانه بار نیشابور و اثر این تغییرات بر آورد رودخانه بار استفاده شده است.در نهایت وضعیت منابع آب حوضهدر سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب با استفاده از مدل weapدر شرایط تغییر اقلیم در دوره ی 2011- 2040 میلادی وتحت سناریوهای افزایش سطح زیرکشت، پیشرفت صنعتی و افزایش جمعیت ارزیابیشد. نتایج نشان دهنده افزایش دما در ایستگاه اریه به اندازه 03/0 سلسیوس و کاهش بارندگی 9/3 و 75/8 درصد به ترتیب در ایستگاه های اریه و طاغان می باشد.تحت این شرایط شاهد افزایش نیاز آبی در بخش کشاورزی و صنعت، به طوری‌که بیشترین درصد کمبود آب در بخش کشاورزی (12 درصد)، سپس در بخش صنعت (2درصد)می باشد و در نهایت در بخش نیاز شرب با کمبود مواجه نخواهد شد.
کلیدواژه تغییر اقلیم ,رشد جمعیت ,ریزمقیاس نمایی ,کمبود آب ,مدل‌ گردش عمومی جو
آدرس دانشگاه زابل, انش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب, ایران, دانشگاه تهران, استادیار گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, استادیار اقلیم‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی m.hamidian355p@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved