>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نسبت دبی و زاویه اتصال بر آبشستگی موضعی تلاقی کانال‌های روباز فرسایشی با استفاده از مدل ssiim1  
   
نویسنده قبادیان رسول ,بصیری مهسا
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 1 - صفحه:63 -76
چکیده    جریان و انتقال رسوب نقش مهمی در تغییر شکل محل تلاقی کانال‌های روباز فرسایشی دارند. در این تحقیق با استفاده از مدل عددی ssiim1 ابتدا الگوی جریان و سپس الگوی فرسایش و رسوبگذاری در یک تلاقی 60 درجه شبیه‌سازی و با داده‌های اندازه‌گیری صحت سنجی شد. نتایج نشان داد تطابق خوبی بین سرعت‌های افقی محاسبه شده توسط مدل عددی با داده‌های آزمایشگاهی به غیر از چند نقطه در داخل ناحیه جداشدگی جریان وجود دارد. همچنین نتایج صحت سنجی رسوب نشان داد که مدل توانایی نسبتاً خوبی در پیش‌بینی موقعیت و مقدار حداکثر عمق فرسایش دارد (خطایی کمتر از 10 درصد) ولی ارتفاع رسوب‌گذاری را بیشتر از مقدار آزمایشگاهی برآورد می‌‌کند. پس از اطمینان از نتایج مدل به بررسی تاثیر زاویای اتصال 60، 90 و 135 درجه در دو نسبت دبی 5/0 و 66/0 بر الگوی فرسایش و رسوب پرداخته شد. نتایج نشان داد در یک زاویه مشخص به ازای نسبت دبی‌های انتخابی بین مقادیر فرسایش اختلاف وجود دارد که با افزایش زاویه تلاقی مشهود‌تر می‌باشد.
کلیدواژه تپه رسوبگذاری ,چاله فرسایشی ,شبیه‌سازی عددی ,ناحیه جداشدگی
آدرس دانشگاه رازی, دانشیار گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه رازی, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی basirimahsa@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved