>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (l. mentha piperita) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها  
   
نویسنده نظامی احمد ,جانعلی زاده قزوینی مریم ,خیرخواه طیبه ,گلدانی مرتضی ,حاج محمدنیا قالی باف کمال
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 1 - صفحه:222 -235
چکیده    به منظور ارزیابی تحمل به سرمای نعناع فلفلی آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده انجام شد. برای این منظور نمونه‌هایی از استولون و ریزوم گیاه بصورت ماهانه (از آذر 1389 تا فروردین 1390) از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برداشت‌ شده و پس از انتقال به آزمایشگاه، در فریزر ترموگرادیان در معرض دماهای پایین (از صفر تا 20- درجه سانتی‌گراد با فواصل 4 درجه سانتی‌گراد) قرار گرفتند. برای تعیین پایداری غشای پلاسمایی، درصد نشت الکترولیت‌ها اندازه‌گیری شد و سپس دمای 50 درصد کشندگی گیاهان بر اساس درصد نشت الکترولیت‌ها (lt50el) محاسبه شد. نتایج نشان داد که با کاهش دما درصد نشت الکترولیت‌ها از هر دو اندام افزایش یافت، بطوری‌که درصد نشت مواد در دمای 20- درجه سانتی‌گراد 50 درصد بیشتر از تیمار شاهد (دمای صفر درجه سانتی‌گراد) بود. بیشترین درصد نشت الکترولیت‌ها در استولون در دمای 20- درجه سانتی‌گراد در ماه فروردین و کمترین آن در همین اندام در دمای 4- درجه سانتی‌گراد و در آذر ماه ثبت شد. گستره lt50el برای استولون‌ها بسته به تاریخ نمونه برداری بین 4/8- تا 5/14- درجه سانتی‌گراد و در ریزوم‌ها بین 8/8- تا 9/13- درجه سانتی‌گراد متغیر بود. بر اساس شاخص‌های درصد نشت الکترولیت‌ها و lt50el، به نظر می‌رسد که نعناع فلفلی توانایی تحمل به یخ‌زدگی تا دمای 14- درجه سانتی‌گراد را طی ماه‌های سرد سال دارد.
کلیدواژه استولون ,خوسرمایی ,دمای پنجاه درصد کشندگی ,ریزوم ,یخ‌زدگی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی kamalhm2000@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved