>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی توانایی باکتری‌های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم  
   
نویسنده اسدی رحمانی هادی ,لکزیان امیر ,قادری جلال ,کشاورز پیمان ,حقیقت نیا حسن ,مرزشاهی کامران ,رمضانپور محمود رضا ,چراتی آرایی علی ,محمدی ترکاشوند علی
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 1 - صفحه:125 -135
چکیده    در این تحقیق، کارایی 4 سویه فلاوباکتریوم که در طی آزمایش‌های گذشته از ریزوسفر گندم در ایران جداسازی و شناسایی شده بودند و بر اساس خصوصیات محرک رشدی غربالگری شده بودند، در افزایش عملکرد گندم در پنج استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. سویه‌های مورداستفاده شامل f9, f11, f40 متعلق به گونهflavobacterium odoratum و f21 متعلق به گونه f.indoltheticum بودند. باکتری‌ها تا رسیدن به جمعیت مورد نظر تکثیر شده و سپس به‌صورت مایع فرموله شده و در آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. برای کشت از ارقام اصلاح شده محلی استفاده شد و میزان کودهای شیمیایی بر اساس نتایج تجزیه خاک‌ها مصرف شد. پس از برداشت گیاهان شاخص‌های عملکرد دانه، عملکرد کل (دانه +کاه)، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه، تعداد خوشه در هر متر مربع، تعداد دانه در خوشه و طول خوشه اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که سویه‌های مورد استفاده در اکثر استان‌ها سبب افزایش رشد و عملکرد گندم شدند.
کلیدواژه سویه ,شاخص‌های گندم ,صفات محرک رشد گیاه ,فلاوسین
آدرس موسسه تحقیقات خاک و آب, دانشیار خاکشناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد خاکشناسی, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, مربی خاکشناسی, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, دانشیار خاکشناسی, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, استادیار خاکشناسی, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, مربی خاکشناسی, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, دانشیار خاکشناسی, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, دانشیار خاکشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, استادیار خاکشناسی, ایران
پست الکترونیکی asadi_1999@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved