>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی  
   
نویسنده زارع ابیانه حمید ,افروزی علی ,میرزائی محسن ,باقری حسین
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 1 - صفحه:99 -111
چکیده    تبخیر-تعرق از مولفه‌های مهم در مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری در کشاورزی است که پیش‌بینی آن می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌های آتی داشته باشد. به‌منظور پیش‌بینی تبخیر-تعرق می‌توان از مدل‌های سری زمانی استفاده کرد و با کاربرد اصولی و صحیح این مدل‌ها، در عین سادگی، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت خوبی را برآورد نمود. در این راستا، تبخیر-تعرق مرجع ماهانه در دوره‌ای 41 ساله، بین سال‌های 1965 تا 2005 میلادی، در ایستگاه‌های سینوپتیک اصفهان، سمنان، شیراز، کرمان و یزد از روش فائو پنمن– مانتیث محاسبه و سپس سری‌های زمانی آن تشکیل شدند. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری‌های زمانی انجام شد و با توجه به روش باکس-جنکینز، مدل‌های arima فصلی روی داده‌های نمونه برازش و مناسب‌ترین آن‌ها انتخاب شدند. سپس از مدل‌های arima فصلی برای پیش‌بینی 12 ماهه استفاده شد که پیش‌بینی‌های خارج از نمونه خوبی به‌دست دادند، به‌طوری که در بین همه ایستگاه‌های مورد بررسی کمترین ضریب همبستگی پیرسون 988/0 و بیشترین جذر میانگین مربع خطا 515/0 میلی‌متر بر روز به‌دست آمد.
کلیدواژه باکس-جنکینز ,فائو پنمن–مانتیث ,sarima
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشیار گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانش‌آموخته گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی bagheri.hossein@live.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved