>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کاربرد اجزا محدود در تخمین بارش ناحیه ای مطالعه موردی حوضه آبریز دشت مشهد  
   
نویسنده ایرانی مجتبی ,خام چین مقدم فرهاد
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 1 - صفحه:290 -299
چکیده    تخمین بارش ناحیه‌ای (روزانه، ماهانه و...) نیاز اساسی بسیاری از پروژه‌های آب و هواشناسی است. روش‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد که اجزاء محدود یکی از آن‌ها است. این تحقیق با هدف تخمین بارش ناحیه‌ای در مقیاس روزانه، ماهانه و سالانه در حوضه آبریز دشت مشهد با یک دوره آماری 16ساله (1391-1376) برای 42 ایستگاه باران سنجی با روش گلرکین (یکی از روش‌های اجزاء محدود) صورت پذیرفت. سپس با روش‌های مرسوم دیگر نظیر روش میانگین ریاضی، تیسن، کریجینگ و idw مقایسه شد. تحلیل روش‌های تیسن،کریجینگ وidw در محیط نرم افزاری arcgis10 و روش اجزا محدود با برنامه نویسی matlab انجام گرفت. روش مبنای مقایسه، روش منحنی همباران قرارگرفت. نتایج نشان داد که روش اجزاء محدود (بر اساس rmse) نسبت به روش میانگین ریاضی از دقت بالایی برخوردار، نسبت به روش کریجینگ و idw تقریباً دارای دقت یکسان و در مقایسه با روش تیسن دارای مقدار کمی خطا بود.
کلیدواژه تابع درونیاب ,دشت مشهد ,روش گلرکین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه عمران، واحد مشهد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه عمران، واحد مشهد, ایران
پست الکترونیکی f.khamchin@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved