>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد دو مدل lars-wg و climgen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی  
   
نویسنده خلیلی نجمه ,داوری کامران ,علیزاده امین ,انصاری حسین ,رضایی پژند حجت ,کافی محمد ,قهرمان بیژن
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 1 - صفحه:322 -333
چکیده    انجام مطالعات مربوط به ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک منابع آب و خشکسالی نیازمند دسترسی به سری درازمدت داده های هواشناسی است. این در حالی است که در بسیاری از ایستگاه های هواشناسی داده های برداشت شده از طول دوره آماری کافی برخوردار نیستند. برای رفع این مشکل می توان از مدل های تولید داده (مولد وضع هوا) استفاده کرد. در این تحقیق، از دو مولد پرکاربرد lars-wg و climgen برای تولید 500 سری زمانی داده های روزانه بارش و درجه حرارت حداقل و حداکثر در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب واقع در خراسان شمالی استفاده شد. کارآیی مدل ها با استفاده از شاخص های خطای مجذور میانگین مربعات خطا rmse، میانگین خطای مطلق mae و ضریب تعیین cd ارزیابی شد. همچنین با استفاده از سه آزمون آماریt – استیودنت، f و2x، شباهت 16 مشخصه آماری بین داده های مشاهده شده و شبیه سازی شده توسط دو مدل lars-wg مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تولید سری زمانی بارش، مقادیر rmse و mae برای مدل lars-wg کمتر از مدلclimgen بوده و از طرفی مقدار cd در مدل lars-wg به یک نزدیک تر بوده است. از نظر شبیه سازی درجه حرارت حداقل و حداکثر، نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل climgen در مدل سازی میانگین های روزانه و ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر موفق تر از مدل lars-wg عمل کرده است. بطوری که در مدل lars-wg از بین آزمون های آماری انجام شده بر روی میانگین ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر به ترتیب 2 و 3 آزمون در سطح معنی داری 95% رد شده اند. نتایج همچنین نشان داد که مدل climgen در مدل سازی دوره های یخبندان و گرمای شدید موفق تر از مدل lars-wg بوده است.
کلیدواژه شبیه سازی داده های هواشناسی ,کارآیی مدل ,مولد وضع هوا
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گـروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, اسـتاد گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گـروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, مربی گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی bijan_ghahreman@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved