>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT  
   
نویسنده منصوری بهاره ,احمدزاده حجت ,مساح بوانی علیرضا ,مرید سعید ,دلاور مجید ,لطفی سعید
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 6 - صفحه:1291 -1203
چکیده    تحقیق حاضر آثار ناشی از تغییر اقلیم را بر دما، بارندگی و رواناب در دوره های آتی با کمک مدل آماری LARS-WG و مدل مفهومی هیدرولوژیکی SWAT مورد ارزیابی قرار می دهد. برای مطالعه موردی، حوضه زرینه رود، بزرگترین زیرحوضه دریاچه ارومیه، انتخاب شد. در گام اول، به منظور تولید داده‌های هواشناسی دوره آتی در حوضه مدل LARS-WG مورد واسنجی قرار گرفت و سپس از 14 مدل از مدل های AOGCM استفاده گردیده و خروجی این مدل ها برای دوره 2030-2015 در 6 ایستگاه سینوپتیک با استفاده از مدل LARS-WG کوچک مقیاس شدند. از مدل SWAT جهت ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر میزان رواناب حوضه استفاده گردید. بدین منظور ابتدا این مدل با استفاده از 6 ایستگاه هیدرومتری برای دوره 2007-1987 واسنجی و اعتبارسنجی شد که مقادیر ضریب تعیین (R2 ) به ترتیب بین 49/0 تا 71/0 و 54/0 تا 77/0 بدست آمد. در ادامه با معرفی میانگین نتایج ریزمقیاس شده مدل های AOGCM به مدل SWAT تغییرات رواناب خروجی از حوضه در طی دوره 2030-2015 شبیه سازی گردید. میانگین نتایج مدل LARS-WG نشان داد که متوسط ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر در دوره 2030-2015 افزایش خواهد یافت. همچنین متوسط ماهانه بارندگی در فصل بهار کاهش یافته در حالی که به مقدار آن در فصل های تابستان و پاییز افزوده خواهد شد. نتایج نشان داد که در دوره‌ آتی نه تنها در مقدار بارش بلکه در الگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد. نهایتا نتایج نشان از کاهش 28 درصدی رواناب ورودی به سد زرینه رود در دوره‌ی آتی نسبت به دوره‌ی پایه دارد.
کلیدواژه تغییر اقلیم ,حوضه زرینه رود ,LARS-WG ,AOGCM ,رواناب ,SWAT
آدرس دانشگاه تهران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد آب گروه مهندسی منابع, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استادیار گروه مهندسی منابع آب, ایران, دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو, دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی کارشناس وزارت نیرو, ایران
پست الکترونیکی b_mansouri84@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved