>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)  
   
نویسنده احمدی فرشاد ,رادمنش فریدون ,میر عباسی رسول
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 6 - صفحه:1162 -1171
چکیده    پیش بینی دقیق جریان رودخانه ها در مدیریت منابع آب از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر به منظور پیش بینی جریان رودخانه باراندوزچای از دو روش برنامه ریزی ژنتیک (GP) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده شد. داده های جریان روزانه این رودخانه در ایستگاه دیزج در خلال سال های 1385 تا 1389 برای ایجاد مدل استفاده شد که 80 درصد داده ها برای آموزش و 20 درصد برای تست مدل بکار رفت. نتایج نشان داد که در هر دو روش، مدل های شامل جریان یک، دو و سه روز قبل بالاترین دقت را در مرحله صحت سنجی داشتند. همچنین دقت هر دو مدل با افزایش مقادیر دبی کاهش می یابد. مقایسه نتایج دو مدل نشان داد که گرچه دقت روش برنامه ریزی ژنتیک با 978/0R= و ( )66/1RMSE= نسبت به روش ماشین بردار پشتیبان با 976/0R= و ( )80/1RMSE= اندکی بیشتر بود، اما روش SVM به مراتب ساده تر از روش GP می باشد و این روش می تواند به عنوان یک روش کاربردی برای پیش بینی جریان روزانه بکار رود.
کلیدواژه برنامه ریزی ژنتیک ,پیش بینی جریان روزانه ,ماشین بردار پشتیبان ,رودخانه باراندوزچای
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی دکتری گروه مهندسی منابع آب, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه مهندسی منابع آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, استادیار گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی mirabbasi_r@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved