>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز  
   
نویسنده تبرمایه مهری ,واعظی هیر عبدالرضا
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 6 - صفحه:1137 -1151
چکیده    رفع آلودگی آب های زیرزمینی هزینه زیادی دارد از این رو لازم است از روش مناسبی برای پیشگیری از آلودگی استفاده شود. یکی از راه های جلوگیری از آلودگی منابع آب های زیرمینی، شناسایی نواحی مستعد در برابر آلودگی های سطحی می باشد. به همین منظور جهت پتانسیل یابی آلودگی منابع آب زیرزمینی در دشت تبریز از مدل دراستیک (DRASTIC) استفاده و نقشه آسیب پذیری آبخوان در مقابل آلودگی تهیه شد. نقشه پهنه بندی آسیب پذیری برگرفته از نتایج، نشان می دهد که 84/55 درصد از منطقه دارای اندیس دراستیک بین (140-120) بوده که از لحاظ آسیب پذیری در محدوده کم تا متوسط قرار می گیرد. و به ترتیب 08/22، 81/21 و 26/0 درصد در محدوده متوسط تا زیاد، کم و زیاد قرار دارند. با تحلیل حساسیت به روش حذف پارامتر و نیز تحلیل حساسیت به روش تک پارامتری، میزان تاثیرگذاری هرکدام از پارامترها درآلوده سازی آبخوان مورد ارزیابی قرا گرفتند. نتایج هر دو تحلیل نشان می دهند که مهم ترین پارامتر تاثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری، عمق سطح آب می باشد. با هم پوشانی نقشه کاربری اراضی و نقشه آسیب پذیری DRASTIC، نواحی دارای آسیب پذیری متفاوت، تحت خطر آلودگی ناشی از کشاورزی، مشخص گردید و در نهایت نقشه پراکندگی مقادیر نیترات و مدل SINTACS نیز نتایج حاصل از مدل را تایید می کند.
کلیدواژه آبخوان ,دراستیک ,پتانسیل آلودگی ,دشت تبریز ,تحلیل حساسیت
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه تبریز, استادیار گروه علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی r.vaezi@tabrizu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved