>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی  
   
نویسنده پارسا مهر پرستو ,فرسادی زاده داود ,حسین زاده دلیر علی
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 3 - صفحه:581 -591
چکیده    پرش هیدرولیکی نقش موثری در استهلاک انرژی جنبشی جریان در پایین دست سازه های آبی در حوضچه های آرامش ایفا می کند. در این تحقیق خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با زبری های نیم استوانه ای شکل و آبپایه ی مستطیلی بر روی دو بستر با شیب معکوس 1 و 5/1 درصد و بستر افقی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 338 آزمایش در محدوده اعداد فرود 6/4 تا 4/7 انجام گرفت. نتایج نشان داد طول پرش هیدرولیکی در شیب معکوس 5/1 درصد بر روی آبپایه بطور متوسط 46 درصد و در حالت پرش بر روی بستر زبر بطور متوسط 49 درصد کاهش می یابد. همچنین عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در شیب معکوس 5/1% بر روی آبپایه حداکثر 4/24 درصد و بر روی بستر زبر حداکثر 44 درصد نسبت به پرش کلاسیک کاهش یافت. بنابراین در مواقعی که تثبیت پرش با کاهش طول آن مدنظر باشد، بکارگیری یک آبپایه پیوسته روی شیب معکوس دارای نتیجه مطلوب و مقرون به صرفه خواهد بود.
کلیدواژه استهلاک انرژی ,تثبیت پرش هیدرولیکی ,حوضچه آرامش ,شیب معکوس
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved