>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر  
   
نویسنده بزرگ حداد امید ,خسرو شاهی اصل سارا ,زارع زاده محبوبه ,جوان پوریا
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 3 - صفحه:462 -471
چکیده    امروزه به دلیل تجاوز انسان ها به حریم رودخانه ها و نیز تخریب پوشش گیاهی، خسارات ناشی از وقوع سیل افزایش یافته است. این عوامل سبب می شوند تا علاوه بر افزایش خسارات جانی و مالی، خساراتی نظیر فرسایش خاک در بالادست و رسوب گذاری در پایین دست نیز به وجود آیند. در این تحقیق هدف، ارایه راهکاری به منظور کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل با استفاده از روش سازه ای و نیز بررسی پهنه سیلاب در اطراف رودخانه ها و بررسی مکان های مناسب برای ایجاد دیواره های حفاظتی در مناطق پرخطر می باشد. به منظور دستیابی به بیشینه سود ناشی از کنترل سیل و نیز کمینه هزینه احداث دایک های حفاظتی از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک استفاده شده است. تابع هدف در این تحقیق بیشینه کردن سود طرح می-باشد. مدل برای رودخانه صرم و خورآباد استان قم برای طول تقریباً 10 کیلومتر از رودخانه با دبی حداکثر سیلاب برای دوره بازگشت 50 و 100 ساله به ترتیب برابر با 279 و 332 متر مکعب بر ثانیه اجرا شد. به منظور طراحی دیواره ها از خاکریزهای ذوزنقه ای با شیب ثابت دیواره استفاده شده است. محل و ارتفاع مناسب این دیواره‌ها به نحوی تعیین می شوند که میزان خسارتی که در صورت احداث دایک های حفاظتی به منطقه وارد نخواهد شد منهای هزینه ساخت دایک های حفاظتی بیشینه گردد. در صورت احداث دایک های حفاظتی میزان خسارت وارد شده به منطقه حدود 99 درصد نسبت به شرایط عدم وجود دایک کاهش یافته است.
کلیدواژه پهنه بندی سیل ,دایک های حفاظتی ,بهینه سازی ,الگوریتم ژنتیک
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved