>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دقت تخمین هدایت هیدرولیکی و عدد جذبی در چاهکهای پوشش دار توسط آنالیز رینولدز (منطقه مورد مطالعه شهرستان پاکدشت)  
   
نویسنده اسداله زاده توحید ,مشعل محمود ,کریم زادگان سجاد
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:708 -716
چکیده    از مهمترین مشخصات هیدرولیکی موثر بر روی فرآیندهای خاک، هدایت هیدرولیکی اشباع (Kfs) و عدد جذبی (*α) می باشند. یکی از روشهای اندازه گیری هدایت هیدرلیکی به روش چاهک، پرمامتر بار افتان چاهک پوشش دار (روش فیلیپ) می باشد. آنالیز بار افتان چاهک پوشش دار در ناحیه غیر اشباع، توسعه و مورد ارزیابی قرارگرفت. این روش توسط شبیه ساز هایدروس دو بعدی مورد ارزیابی قرار گرفت اما در این تحقیق از داده های واقعی استفاده نکرد. هدف این مقاله بررسی دقت و تعیین صحت روش رینولدز توسط داده های صحرایی و شرایط واقعی می باشد. در این تحقیق تعداد کل چاهک های حفر شده 30 چاهک که 12 چاهک با چهار طول متفاوت و قطر 4 سانتی متر، 9 چاهک با سه طول متفاوت برای هر یک از قطر های 6 و 8 سانتی متر می باشد (برای هر طول سه تکرار انجام شد). در این تحقیق برای حل معادلات ارائه شده توسط رینولدز برنامه ای به زبان فرترن نوشته شد. شقاقی و همکاران آزمایش های اندازه گیری هدایت هیدرولیکی به روش گلف را جهت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی و عدد جذبی در منطقه مورد آزمایش این تحقیق انجام دادند. نتایج خروجی از فرترن با نتایج بدست آمده توسط شقاقی و همکاران مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین محدوده فروکش داده ها برای تعیین Kfs و *α مربوط به دامنه پایین داده ها است. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی تاثیر شرایط چاهک مشخص شد که قطر و طول چاهک در تخمین ها تاثیری چندانی نداشته و می توان از هر طول و قطری در حل معادله رینولدز استفاده کرد. همچنین با بررسی تعیین بهترین نسبت فاکتور گرانش برای دقت تخمین ها نتایج نشان داد که بهترین فاکتور گرانش مربوط به صفر می باشد.
کلیدواژه هدایت هیدرولیکی اشباع ,عدد جذبی، رینولدز ,چاهک پوشش دار ,فروکش
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, ایران, دانشگاه تهران, استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, ایران
پست الکترونیکی s_karimzadgan@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved