>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم  
   
نویسنده غلامعلی زاده آهنگر احمد ,کرمانی زاده بصیرا ,صباغ سید کاظم ,سیروس مهر علیرضا
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:795 -803
چکیده    این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات کودهای آلی و بیولوژیک برعملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پر مصرف بولانی و کراس بولانی بومی منطقه سیستان انجام پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل کودی: ورمی‌کمپوست (F1) ، ورمی‌کمپوست+ کمپوست (F2)، ورمی‌کمپوست+ میکوریز (F3)، ورمی‌کمپوست+ میکوریز+ کمپوست (F4)، کمپوست (F5)، کمپوست + میکوریز (F6)، میکوریز (F7) و نمونه شاهد (عدم کاربرد کود F8) به همراه دو رقم گندم بولانی (C1)و کراس بولانی (C2) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه (13/1 گرم در گلدان) از ترکیب تیمارهای (F7C2) به دست آمد. همچنین برای شاخص برداشت هم بیشترین مقدار از ترکیب (F7C2) به میزان 355/0 بدست آمد. همچنین ضریب همبستگی بالا و معنی‌داری بین وزن تک بوته با ارتفاع بوته و طول سنبله و همین‌طور عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. بطور کلی استفاده از کاربرد توام ورمی‌کمپوست و میکوریز در رقم کراس بولانی جهت تولید دانه مناسب تر است.
کلیدواژه ورمی کمپوست ,کمپوست ,میکوریز ,گندم
آدرس دانشگاه زابل, استادیار گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل, ایران
پست الکترونیکی a_sirousmehr@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved