>
Fa   |   Ar   |   En
   کارایی مدل های MUSLE-S، MUSLT، USLE-M وAOF در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در پلاتهای استاندارد (مطالعه موردی: سایت تحقیقاتی سفید دشت سمنان)  
   
نویسنده کارگر مجید ,جوادی محمد رضا ,هاشمی سید علی اصغر
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:787 -794
چکیده    فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مهم ترین مسائل در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. در این تحقیق سعی شد تا کاربرد چهار مدل MUSLE-S ، MUSLT،USLE-M وAOF در سایت تحقیقاتی سفید دشت در استان سمنان و در مقیاس رگبار برای برآورد رسوب مورد سنجش قرار گیرد. برای این منظور کلیه متغیرهای مورد نیاز و ورودی های مدل های مذکور در حوزه آبخیز مورد نظر محاسبه شده است و تخمین حاصل از اجرای مدل های آماری با رسوب اندازه گیری شده 15 رگبار مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی، t-استیودنت نشان داد که بین مدل های MUSLE-S و MUSLT و رسوب اندازه گیری شده، اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود ندارد. بر این اساس می توان گفت که نتایج حاصل از این 2 مدل برای تخمین رسوب ناشی از رگبارها در تحقیق حاضر در مقایسه با سایر روش ها از دقت بالاتری برخوردار هستند. همچنین نتایج ارزیابی و کارایی مدل با استفاده از روش ناش- ساتکلیف و آماره میانگین نسبی مجذور مربعات خطا (RRMSE) نشان داد که مدل های MUSLT و MUSLE-S از کارایی بالاتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار هستند و عدم کارایی مدل های USLE-Mو AOF در برآورد رسوب ناشی از رگبارها در ایستگاه تحقیقاتی مورد مطالعه در تحقیق حاضر مورد تائید قرار گرفته است.
کلیدواژه تولید رسوب ,مدل های تجربی ,سایت تحقیقاتی سفید دشت ,استان سمنان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان, عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان, ایران
پست الکترونیکی hashemiaa12@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved