>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی  
   
نویسنده جوانی حمیدرضا ,لیاقت عبدالمجید ,حسن اقلی علیرضا
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:422 -431
چکیده    محدودیت منابع آب، افزایش جمعیت، حجم بالای فاضلاب تولیدی و لزوم دفع مناسب آن، ضرورت استفاده مجدد از فاضلاب را افزایش داده است. تغذیه مصنوعی با استفاده از فاضلاب یکی از مهم ترین روش ها در استفاده مجدد از این منبع با ارزش می باشد. تحقیق حاضر در راستای لزوم بهره برداری بهینه از سیستم تغذیه مصنوعی به انجام رسید. به منظور شبیه سازی فیزیکی شرایط حوضچه های تغذیه مصنوعی، از ستون های استوانه ای شکل PVC به قطر 30 سانتی متر و ارتفاع 250 سانتی متر استفاده گردید. ستون ها از خاک لوم شنی پر شد و از فاضلاب تصفیه شده شهری منطقه ماهدشت در استان البرز استفاده گردید. دو راهبرد استفاده از پوشش ژیوتکستایل و پوشش بقایای مصالح ساختمانی درشت دانه بر روی سطح خاک و یک خاک بدون پوشش، با رویکرد بهبود وضعیت نفوذ پساب به خاک در شرایط غرقاب دایم مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیرBOD5 ،COD ، کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، نیترات و فسفر پساب ورودی و خروجی از ستون ها اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده حاکی از کارایی بالای ستون خاک با پوشش ژیوتکستایل، در حذف مقادیر BOD5، COD ، کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و فسفر با میانگین 7/84، 77، 5/99، 7/99 و 9/79 درصد و کارایی پایین همه ستون ها در حذف نیترات می باشد. استفاده از پوشش ژیوتکستایل و مصالح ساختمانی علاوه بر کاهش انتقال آلاینده ها، به پایداری سیستم خاک به عنوان فیلتر نیز کمک می کند .همچنین با توجه به ارزان بودن و سهولت در تهیه آن ها، امکان تعویض و یا اصلاح این مواد، جهت بهبود وضعیت نفوذ خاک وجود دارد
کلیدواژه انتقال آلاینده ها ,تغذیه مصنوعی ,ژیوتکستایل ,فاضلاب تصفیه شده
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تهران, استاد, ایران, موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved