>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)  
   
نویسنده خلیلی کیوان ,فاخری فرد احمد ,دین پژوه یعقوب ,احمدی فرشاد ,بهمنش جواد
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:342 -350
چکیده    استفاده از مدلهای سری زمانی یکی از راههای کاربردی در شبیه سازی و پیش بینی داده های هیدرولوژیکی است. یکی از نقاط ضعف مدل-های سری زمانی در پیش بینی داده های هیدرولوژیکی، نحوه تولید داده های تصادفی است. به طوریکه داده های تولیدی نیز با تغییر سری تصادفی، تغییر خواهند کرد. این تحقیق با الگوی غیرخطی ARCH بخش تصادفی مدل سری زمانی مختص آن رودخانه را مدل سازی می کند. سپس سری تصادفی تولید می شود. مدل تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH برای پیش بینی جریان رودخانه، با تلفیق مدل ARCH و مدل غیرخطی BL ارایه گردیده است. داده های روزانه 31 ساله دبی رودخانه شهرچای ارومیه واقع در غرب دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی، برای پیش بینی 11 ساله جریان رودخانه استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که مدل تلفیقی پیشنهادی با خطای 52/4، نسبت به مدل دوخطی با خطای77/6 برازش بهتری نسبت به مدل دوخطی دارد. این مدل می تواند در پیش بینی جریان های کوتاه مدت رودخانه به ویژه جریان های روزانه به کارگرفته شود.
کلیدواژه سری تصادفی ,الگوی دوخطی ,الگوی تلفیقی BL-ARCH ,پیش بینی جریان روزانه
آدرس دانشگاه ارومیه, استادیار, ایران, دانشگاه تبریز, استاد, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved