>
Fa   |   Ar   |   En
   به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب  
   
نویسنده سلیمی فرد خداکرم ,مصطفایی دولت آباد خدیجه
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:282 -291
چکیده    در این تحقیق برای مدیریت منابع آب، از روش برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی استفاده می‏شود. این روش یک مدل چند معیاری پشتیبانی تصمیم‏گیری است و در شرایط عدم اطمینان پاسخ‏های رضایت بخشی را تولید می‏نماید. در این مقاله رضایت بهره‏برداران و نیز پیامدهای زیست‏محیطی بهره‏برداری از منابع آب بررسی می‏شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل حساسیت، اثر تغییر در پارامترها بر روی خروجی مدل بررسی می‏گردد. مدل برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی برای مدیریت منابع آب دشت بوشکان در سال 1388 بکار گرفته شد. یافته‏ها نشان می‏دهد که این مدل می‏تواند، هدف‏های چندگانه را مد نظر قرار دهد. افزون بر این، با تعریف پارامترهای ریسک، تصمیم‏گیرنده می‏تواند سناریوهای گوناگونی از مقدار پارامترها را بررسی نماید.
کلیدواژه مدیریت منابع آب ,برنامه‏ریزی آرمانی تصادفی ,شرایط عدم اطمینان
آدرس دانشگاه خلیج فارس, استادیار, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved