>
Fa   |   Ar   |   En
   منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی  
   
نویسنده عمادی علیرضا ,خادمی معصومه
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 5 - صفحه:1058 -1068
چکیده    با توجه به تغییرات زمانی آبدهی رودخانه ها و نیازها جهت استفاده مناسب از آب ذخیره شده در مخزن سدها باید از قواعد بهره برداری از مخزن استفاده شود. قواعد بهره برداری با منحنی فرمان مشخص می شوند. یکی از روش های تهیه منحنی فرمان استفاده از مدل آبدهی می باشد که بهره-برداری از مخزن را به حجم ذخیره مخزن در ابتدای دوره ارتباط می دهد. در این پژوهش پس از تشریح سیاست بهره برداری استاندارد (SOP)3 و مدل آبدهی4، دو برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای بهره برداری مخزن بر اساس این مدل ها تهیه شد. سپس بر اساس مدل آبدهی، منحنی فرمان سد مخزنی درودزن به‌دست آمده و نتایج آن با مدل شبیه سازی SOP مقایسه شد. نتایج نشان داد مجموع مربعات کمبود در مدل آبدهی به میزان قابل توجه 26/73 درصد کمتر از مدل SOP می باشد که بیانگر توانایی مدل در استخراج منحنی فرمان بهره برداری از سد می باشد. مدل آبدهی با قابلیت تامین نیازهای قطعی ضمن کاهش میزان کمبود آب، شدت کمبودها را کنترل می کند و به‌طور یکنواخت در تعداد سال های بیشتری توزیع می نماید.
کلیدواژه بهره برداری از مخزن ,سد درودزن ,سیاست بهره برداری استاندارد (SOP) ,مدل آبدهی ,Reservoir operation ,Yield model ,Standard Operation Policy (SOP) ,Doroodzan Dam
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved