>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی ﺗﺄثیر زیولیت بر رفتار خاک های شالیزاری منطقه گیلان در مراحل بروز ترک در حالت آبیاری تناوبی  
   
نویسنده علیزاده مریم ,میرزایی فرهاد ,سهرابی تیمور
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 5 - صفحه:1138 -1146
چکیده    برنج را می توان در خاک های مختلفی کاشت ولی خاک با بافت سنگین با نفوذپذیری کم برای رشد و نمو آن مناسب تر از انواع دیگر بافت خاک است. فرض بر این است که وجود زیولیت در خاک می تواند در حفظ رطوبت و جلوگیری از بروز ترک در خاک موثر باشد. به منظور بررسی اثر زیولیت بر وضعیت رطوبتی و خواص هیدرولیکی خاک های شالیزاری استان گیلان، فاکتور زیولیت در چهار سطح (صفر، 8، 16، 24 تن در هکتار) در پنج مرحله رطوبتی خاک (اشباع، ظهور ترک مویین، ترک نهایی، بازگشت از ترک نهایی به ترک مویین، از بین رفتن ترک) در سه تکرار به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در یک بافت خاک (رس سیلتی) به عنوان بافت غالب منطقه گیلان در شرایط آزمایشگاهی در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا گردید. نتایج نشان داد که با افزدون زیولیت، رطوبت در مرحله اشباع تغییر چندانی نکرد، حال آنکه با اضافه کردن زیولیت ذخیره رطوبتی در مرحله ترک مویین تا 7 درصد و در مرحله ترک نهایی به میزان 17 درصد افزایش یافته است. بعد از یک سیکل خشک و تر شدن، مقدار رطوبت و وزن مخصوص ظاهری به مقدار اولیه خود باز نگشت. همچنین حجم آماس در روند تر شدن خاک به مراتب کمتر از میزان حجم نشست در روند خشک شدن خاک بود و خاک به حجم اولیه خود باز نگشت. همچنین نتایج نشان داد که اثر زیولیت بر حجم آب مصرفی نیز در سطح آماری 5% معنی دار گردیده است.
کلیدواژه برنج ,خاک های ترک دار ,زیولیت ,کلینوپتیلولایت ,وضعیت رطوبتی ,Zeolite ,Clinoptilolite ,Cracked soil ,Water condition ,Rice
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved