>
Fa   |   Ar   |   En
   پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل  
   
نویسنده پارسامهر پرستو ,حسین زاده دلیر علی ,فرسادی زاده داود ,عباسپور اکرم
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:775 -785
چکیده    پرش هیدرولیکی متداول ترین روش برای استهلاک انرژی جنبشی آب در پایین دست سرریز ها، شوت ها و دریچه‌ها می باشد. در تحقیق حاضر، خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی شکل جدیدی از بستر زبر با زبری‌های نیم استوانه ای شکل مورد بررسی قرار گرفته است. زبری های مورد استفاده دارای 3 ارتفاع به همراه چهار فاصله مختلف بین زبری ها می باشند. آزمایشات در محدوده اعداد فرود 6/4 تا 3/7 انجام شدند. نتایج نشان داد در مقایسه با پرش هیدرولیکی بر روی بستر صاف، عمق مزدوج نسبی و طول پرش به ترتیب بطور متوسط 35/25 و 5/38 درصد کاهش و افت انرژی بطور متوسط 18 درصد نسبت به پرش کلاسیک افزایش می یابد. ضریب تنش برشی در بستر زبر حداکثر در حدود 13 برابر بستر صاف است. روند این تغییرات با افزایش فاصله، ارتفاع زبری ها و عدد فرود شدت می یابد. در این تحقیق روابطی برای عمق مزدوج نسبی، طول پرش هیدرولیکی، افت نسبی انرژی و ضریب تنش برشی ارایه شده است.
کلیدواژه افت انرژی ,بستر زبر ,پرش هیدرولیکی ,ضریب تنش برشی ,Bed Shear Stress Coefficient ,Hydraulic Jump ,Energy Loss ,Rough Bed
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه تبریز, استادیار , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved