>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه راندمان و شاخص بهره وری آبیاری پالسی با فشارهای ثقلی در خاک شنی تحت کشت هندوانه  
   
نویسنده عرب فرد مجید ,شاهنظری علی ,ضیاتبار احمدی میرخالق
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 2 - صفحه:205 -216
چکیده    این تحقیق با استفاده از فشارهای ثقلی معادل 0.5، 1.5 و 3 متر و با استفاده از دور آبیاری پالسی در بهار سال 1395 در مزرعه ای با خاک شنی در شهرستان کاشان انجام شد. هندوانه منطقه سنبک طبق عرف محلی کاشته شد. تیمارهای مورد مطالعه سه روش آبیاری کوزه ای، قطره ای ثقلی و قطره ای نواری در مقایسه با آبیاری شیاری (تیمار شاهد) بودند و شاخص بهره وری آب در این تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی برای آنالیز داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد با مقدار آب مصرفی معادل 6790 متر مکعب در هکتار در هر کدام از روش های آبیاری موضعی ثقلی و 13452 متر مکعب در هکتار در تیمار شاهد، میزان عملکرد هندوانه در روش‌های آبیاری کوزه ای، قطره ای ثقلی، قطره ای نواری و آبیاری شیاری به ترتیب معادل 1224، 11457، 7527 و 11426 کیلوگرم در هکتار و شاخص بهره وری آب به ترتیب معادل 0.2، 1.7، 1.1 و 0.8 کیلوگرم در هکتار به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به دست آمد. همچنین در مقایسه با دور آبیاری یک‌روزه، با کاربرد آبیاری پالسی در آبیاری موضعی، راندمان آبیاری به طور متوسط از 87 درصد به 98 درصد افزایش یافت. به طور کلی با کاربرد آبیاری موضعی در مقایسه با آبیاری شیاری در خاک شنی می توان ضمن افزایش بهره وری آب، از این خاک برای کشت گیاهان مثمر هم چون هندوانه با عملکرد بالا استفاده کرد.
کلیدواژه آبیاری موضعی ثقلی،خاک سبک، شاخص بهره وری آب،عملکرد هندوانه
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved