>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز و روش‌های پیش‌پردازش در پیش‌بینی شوری خاک  
   
نویسنده فهندژ سعدی ساغر ,نوشادی مسعود
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:117 -130
چکیده    میزان شوری خاک یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت آبیاری و مزرعه می‌باشد اما اندازه‌گیری شوری با روش‌های معمول آزمایشگاهی امری وقت‌گیر وپر هزینه می‌باشد. لذا استفاده از روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز در اندازه‌گیری میزان شوری خاک به‌عنوان روشی سریع و غیرمخرب ارزشمند خواهد بود. در این تحقیق طیف‌های بازتابی، جذبی و مشتق اول طیف بازتابی خاک‌های با شوری طبیعی و مصنوعی در سطوح مختلف شوری  (ds.m1 1.2 تا 307.5) در بافت‌های خاک سبک تا سنگین توسط روش‌های مختلف هموارسازی پردازش‌شده و جهت پیش‌بینی شوری خاک از مدل رگرسیونی حداقل مربعات جزئی (plsr) استفاده شد، با توجه به ضرایب تبیین (r2) و مجذور میانگین مربعات خطا (rmse) استفاده از طیف جذبی نسبت به طیف‌های بازتابی و مشتق اول طیف بازتابی نتایج دقیق‌تری را ارائه نمود. همچنین پیش‌بینی شوری خاک با استفاده از طیف جذبی در هر دو دسته خاک سنگین و سبک روشی کارآمد و موفق بود، هرچند این روش در خاک‌های با بافت سنگین (0.836 =r2) نتایج دقیق‌تری را در پیش‌بینی شوری خاک نسبت به خاک سبک (0.756 =r2) ارائه کرد. همچنین مشخص گردید که روش‌های پردازش میانگین متحرک و فیلتر ساویتزکی گلای بیشترین تاثیر را بر بهبود نتایج پیش‌بینی شوری خاک ارائه نمودند.
کلیدواژه بافت خاک; پیش‌پردازش; شوری خاک; طیف‌سنجی; مادون‌قرمز; هموارسازی
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی noshadi@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved