>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر گروه‌های بافتی مختلف بر دقت مدل‌های متفاوت منحنی نگهداری آب خاک  
   
نویسنده راستگو مصطفی ,بیات حسین ,منصوری زاده محرم
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:131 -146
چکیده    مدل‌های بسیاری برای توصیف منحنی نگهداری آب خاک (swrc) ارائه شده است، اما به ندرت توانایی برازش تعداد زیادی از آنها در خاک‌های مختلف و گروه‌های بافتی متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی قابلیت برازش 10 مدل swrc بر داده های تجربی و انتخاب بهترین مدل از بین آن‌ها برای کل نمونه های خاک و برای هر کدام از گروه های بافتی می باشد. در این پژوهش 145 نمونه خاک رویین و زیرین از استان های گیلان، همدان و کرمانشاه به‌صورت دست خورده و دست نخورده برداشت و بعد از تعیین بافت، به گروه های بافتی تفکیک شدند. مقدار رطوبت در 12 پتانسیل ماتریک اندازه‌گیری شد. 10 مدل swrc بر داده های تجربی برازش و دقت آنها، با معیارهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل فردلاند و زینگ در کل نمونه های خاک و همچنین در گروه بافتی درشت، مدل لیباردی در گروه بافتی ریز و مدل بروتسائرت در گروه بافتی متوسط بالاترین دقت برازش را داشتند، اما این مدل‌ها، به لحاظ آماره ارزیابی ریشه میانگین مربعات خطا (rmse) تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد در کل نمونه های خاک و هر کدام از گروه های بافتی مختلف با هم نداشتند. اگر چه مدل های فرکتالی دارای پایه فیزیکی و ریاضی هستند، اما انعطاف‌پذیری لازم را برای توصیف منحنی swrc ندارند. مدل های فرمی و تانی با توابع نمایی ضعیف‌ترین عملکرد را داشتند. سرانجام، مدل لیباردی به دلیل تعداد پارامترهای کمتر، مفهوم فیزیکی پارامترها و فرم ساده معادله آن به عنوان بهترین مدل معرفی می شود.
کلیدواژه قابلیت برازش، گروه های بافتی، مدل، منحنی نگهداری آب
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, گروه کامپیوتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved