>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد ضریب گیاهی چای ترش (hibiscus sabdariffa l.) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند  
   
نویسنده قوام سعیدی نوقابی سعید ,خاشعی عباس ,حمامی حسین
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:1 -11
چکیده    آب یکی از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده‌ی توسعه کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان می‌باشد. از مسائل مهم مدیریت آب، ارزیابی و تعیین نیاز آبی گیاهان است. تبخیر تعرق گیاهان یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه بیلان آب و انرژی سطح زمین محسوب می‌شود. برای تدوین برنامه آبیاری مناسب، آگاهی از نیاز آبی گیاه و ضریب گیاهی در مراحل مختلف رشد ضروری است. در این پژوهش به‌منظور تعیین ضرایب گیاهی چای ترش که یکی از گیاهان دارویی مهم می‌باشد، آزمایشی در طی یک فصل زراعی در سال 1396 در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. بدین منظور از سه عدد لایسیمتر استفاده شد و نیاز آبی چای ترش به روش بیلان آب محاسبه گردید. برای محاسبه تبخیر تعرق مرجع نیز از چمن مورد استفاده برای فضای سبز با ارتفاع 12سانتی‌متر به‌عنوان گیاه مرجع استفاده شد. در نهایت در پایان فصل رشد، مقادیر مربوط به ضرایب گیاهی در چهار مرحله ابتدایی، توسعه، میانی و انتهایی برای گیاه چای ترش به‌ترتیب برابر 1.26، 1.55، 1.81 و 0.96 بدست آمد. این مقادیر جهت برآورد نیاز آبی و مدیریت آبیاری گیاه چای ترش توصیه می‌شوند.
کلیدواژه تبخیر-تعرق، مدیریت آبیاری، معادله بیلان آب خاک، نیاز آبی
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی hhammami@birjand.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved