>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت جریان آب در دریاچه هفت برم با استفاده از فناوری تکه نگاری صوتی  
   
نویسنده بحرینی مطلق مسعود ,روزبهانی رضا ,افتخاری مرتضی ,کاوسی حیدری علیرضا ,ابوالحسینی سینا
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:23 -35
چکیده    تکه نگاری صوتی شاخه‌ای از علم سنجش ‌از دور است که با ارسال و دریافت دوسویه امواج صوتی خصوصیات جریان را اندازه گیری می کند. اگرچه این روش به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته برای پایش سرعت آب در رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها بکار گرفته می شود، اما هیچ سابقه ای از استفاده آن برای اندازه گیری سرعت جریان در درون دریاچه ها وجود ندارد. در این مقاله نتایج کاربرد فناوری تکه نگاری صوتی برای اندازه گیری سرعت جریان در دریاچه برای اولین بار ارائه شده است. جهت انجام این تحقیق دو دستگاه تکه نگاری صوتی به فاصله‌ی 262 متر از یکدیگر در یکی از دریاچه‌های شیرین هفت برم واقع در غرب شیراز قرار داده شد و امواج صوتی با بسامد 30 کیلوهرتز در هر 40 ثانیه توسط دستگاه ها ارسال شدند. نتایج نشان داد که زمان طی شده امواج صوتی در طول آزمایش حدود 177 میلی‌ثانیه است. با استفاده از میانگین زمان رسیدن امواج به ایستگاه مقابل و اختلاف ‌زمان رسیدن امواج در ایستگاه ها، سرعت صوت و سرعت متوسط جریان آب به ترتیب 1481 متر بر ثانیه و 1.5 سانتی‌متر بر ثانیه اندازه گیری شد. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد، جریان معنی‌داری به سمت حاشیه دریاچه در زمان انجام این آزمایش وجود داشته است. به عبارت دیگر این مطالعه بیانگر تغذیه آبخوان آبرفتی حاشیه دریاچه از آب درون دریاچه می‌باشد، که این امر با شرایط هیدروژئولوژیکی این آبخوان و مطالعات پیشین انجام شده در منطقه همخوانی دارد.‌ بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد امکان تعیین جریان‌های ورودی یا خروجی زیرزمینی از دریاچه‌ها با استفاده از فناوری تکه نگاری صوتی وجود دارد.
کلیدواژه سنجش‌ازدور درون آب، روش تکه نگاری صوتی، زمان طی شده امواج صوتی، سرعت صوت در آب، سرعت جریان آب.
آدرس وزارت نیرو, موسسه تحقیقات آب, ایران, وزارت نیرو, موسسه تحقیقات آب, ایران, وزارت نیرو, موسسه تحقیقات آب, ایران, وزارت نیرو, موسسه تحقیقات آب, ایران, وزارت نیرو, موسسه تحقیقات آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved