>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین تغذیه به آبخوان الشتر در استان لرستان  
   
نویسنده عربی جوانمرد زیبا ,جعفری هادی
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:37 -49
چکیده    تخمین تغذیه یکی از مباحث اساسی در مدیریت منابع آب زیرزمینی می باشد. در این تحقیق میزان تغذیه به آبخوان آزاد آبرفتی الشتر با مساحت 128 کیلومتر مربع با سه روش نوسانات سطح ایستابی، بیلان جرمی کلر و بیلان آب، محاسبه شده است. به منظور تخمین تغذیه در روش نوسانات سطح ایستابی مقدار آبدهی ویژه بر اساس بافت غالب خاک در لاگ های حفاری، حدود 5 درصد در نظر گرفته شد و متوسط مقدار تغذیه ی سالانه با استفاده از این روش حدود 28.3 میلیون متر مکعب تخمین زده شد. افزایش تغذیه ی سالانه ی آبخوان الشتر با زمان که بر اساس نتایج حاصل از روش نوسان سطح ایستابی استنباط شد، به افزایش ظرفیت آبخوان در پذیرش آب تغذیه ای مربوط شده که در اثر افت ممتد سطح آب زیرزمینی در آبخوان ایجاد شده است. میانگین غلظت کلر در آب زیرزمینی 40.23 میلی گرم بر لیتر و متوسط غلظت کلر بارش برابر 6.4 میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شد و بنابراین مقدار تغذیه با استفاده از روش بیلان جرمی کلر حدود 10 میلیون مترمکعب برآورد شده است. مقدار تغذیه ی سالانه با استفاده از روش بیلان آب حدود 32.4 میلیون متر مکعب تخمین زده شده است. نتایج حاصل از دو روش نوسان سطح ایستابی و بیلان آب نسبتاً مشابه بوده که تایید کننده ی میزان تغذیه کل به آبخوان (یعنی مجموع تغذیه ناشی از بارش و آب برگشتی کشاورزی) می باشند. با کسر آب برگشتی از تغذیه کل، تغذیه ناشی از بارش حدود 10 تا 22 (متوسط 17) میلیون متر مکعب برآورد شده که بیانگر ضریب تغذیه 28 درصد می باشد.
کلیدواژه نوسانات سطح ایستابی; بیلان جرمی کلر; بیلان آب; الشتر
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی h_jafari@shahroodut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved