>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تیمار بذور با نانوذرات تیتانیم معمولی و رنگی بر جذب عناصر و فعالیت آنزیمی  
   
نویسنده میر حسن ,غلامعلی زاده احمد ,میر نوشین
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:51 -62
چکیده    گزارشات بسیاری در مورد افزایش رشد گیاهانی که در معرض نانومواد و کاربرد خارجی آنها قرار گرفته اند وجود دارد. هدف از انجام این آزمایش بررسی احتمالی افزایش جذب نور و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه سورگوم توسط نانوذرات تیتانیم حساس شده به رنگ می باشد که بدین منظور جهت بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیم معمولی در مقایسه با نانوذرات دی اکسید تیتانیم حساس به رنگ بر برخی خصوصیات گیاه سورگوم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار شامل شش غلظت نانوذرات تیتانیم دی اکسید (0، 1، 10، 50، 100 و 500 میلی گرم بر لیتر) و شش غلظت نانوذرات تیتانیم دی اکسید حساس شده به رنگ (0، 1، 10، 50، 100 و 500 میلی گرم بر لیتر) در 3 تکرار اجرا شد. خصوصیات مورد نظر عبارتند از: وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، عناصر غذایی شامل: فسفر، پتاسیم، منگنز و روی، فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز و مقدار کلروفیل a مورد ارزیابی قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده وزن خشک، فعالیت آنزیمی گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز به ترتیب در غلظت های 10، 100 و 500 میلی گرم بر لیتر نانوذرات حساس شده به رنگ 1.25، 2.7 و 3.28 برابر و میزان عناصر فسفر، پتاسیم، منگنز و روی، به‌ترتیب در غلظت های 10، 100، 500 و 50 میلی گرم بر لیتر نانوذرات حساس شده به رنگ 72.34، 42.85، 73.95 و 28.17 درصد افزایش معنی دار نسبت به شاهد نشان دادند و دارای بالاترین عملکرد بودند، به استثنای دو خصوصیت وزن تر و کلروفیل a که کلروفیل a در غلظت 500 میلی گرم بر لیتر هر دو نانوذره از نظر آماری بالاترین مقدار را نشان داد، اما وزن تر برخلاف دیگر خصوصیت ها با اعمال نانوذرات معمولی بهترین عملکرد را نشان داد. به نظر می رسد که این نانوذرات بر اثر رنگ دار شدن، واکنش های مرتبط با نور و جذب عناصر را نسبت به نانوذرات معمولی شدت می دهند و در نتیجه عملکرد بهتری حاصل می‌گردد.
کلیدواژه آنزیم، حساس به رنگ، سورگوم، عناصر غذایی، کلروفیل
آدرس دانشگاه زابل, دانشکده آب و خاک, گروه خاک شناسی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده آب و خاک, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved