>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع و مقاومت فروروی خاک در اراضی متاثر از نمک اطراف دریاچه ارومیه  
   
نویسنده اصغری شکراله ,شهابی محمود
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:103 -116
چکیده    هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع (ks) و مقاومت فروروی (pr) در خاک های متاثر از نمک اطراف دریاچه ارومیه بود. نمونه های خاک از دو کاربری کشاورزی (49 نمونه) و بایر (51 نمونه) به هم چسبیده (ha 80) برای تعیین برخی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی به صورت شبکه های منظم m 100×100 در بخش شندآباد منطقه شبستر برداشته شدند. متغیر ks به روش بار ثابت یا افتان در آزمایشگاه و pr به صورت درجا در صحرا اندازه گیری شد. از روش های درون یابی کریجینگ معمولی (ok) و وزن دهی عکس فاصله (idw) برای تحلیل تغییرات مکانی متغیرهای خاک استفاده گردید. ضریب همبستگی منفی و معنی دار بین ks با رس، جرم مخصوص ظاهری (bd)، sar و ec و مثبت و معنی دار بین ks با شن، پایداری خاکدانه و کربن آلی یافت شد. این ضریب بین pr با bd مثبت و با رطوبت خاک مزرعه، منفی به دست آمد. متغیر ks دارای بالاترین ضریب تغییرات (155.6 درصد) در کاربری بایر و pr دارای کمترین دامنه تاثیر (m 335) در بین متغیرهای خاک بود. مدل نیم تغییرنمای کروی و نمایی با وابستگی مکانی قوی به ترتیب برای ks و pr به دست آمد. براساس آماره های ریشه میانگین مربعات خطا (rmse) و ضریب تطابق (ccc)، بین دو روش درون یابی در برآورد ks تفاوتی مشاهده نشد ولی در تخمین pr، روش ok به علت داشتن rmse کمتر و ccc بیشتر در مقایسه با روش idw (توان 1 و 2) دارای دقت بالاتری بود. نقشه تغییرات مکانی نشان داد از کاربری کشاورزی به سمت کاربری بایر بر میزان bd و pr افزوده و از میزان ks کاسته شد.
کلیدواژه خاک های شور و سدیمی; دشت شبستر; زمین آمار; ویژگی های فیزیکی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved