>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین سهم منابع رسوب حوزه با استفاده از تکنیک انگشت‌نگاری عناصر ژئوشیمیایی (مطالعه موردی: حوزه دره انار باغملک)  
   
نویسنده ذرتی پور امین ,معظمی محمد ,انصاری محمدرضا
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 6 - صفحه:1055 -1067
چکیده    لازمه اجرای صحیح برنامه های حفاظت خاک و کنترل رسوب، کسب اطلاعات از اهمیت نسبی منابع رسوب و تعیین سهم آن ها در توان رسوب زایی و همچنین شناسایی کانون های بحرانی در حوزه های آبخیز است. امروزه تکنیک های انگشت نگاری منابع رسوب، روشی مناسب در تهیة سریع و کم هزینة اطلاعات در مورد منابع اصلی رسوب هستند. در تحقیق حاضر از این تکنیک در سهم بندی منابع رسوب و شناسایی واحدهای بحرانی در زیرحوزه دره انار باغملک در استان خوزستان استفاده شد. در این روش با به کارگیری آزمون های آماری مقایسة میانگین ها و تحلیل تشخیص، از میان هفت ردیاب ژئوشیمیایی انتخاب شده که عبارتند از سرب، روی، مس، آهن، منگنز، نیکل وکروم، ترکیب بهینه ای از ردیاب ها شامل مس، آهن و منگنز انتخاب شد. در نهایت با استفاده از یک مدل ترکیبی چندمتغیره، رابطه ای بین مقادیر ردیاب های منشاء و رسوبات برقرار شده و سهم منابع رسوب حوزه برآورد شد. سازند گچساران با 53.3 درصد بیش ترین و سازند بختیاری با 0.9 درصد کم ترین سهم را در رسوب زایی حوزه به خود اختصاص دادند. همچنین کاربری مرتع درجه سه و کاربری جنگل نیز به ترتیب با 71.5 و 0.3درصد، بیش ترین و کم ترین مقدار رسوب زایی کاربری اراضی حوزه را بر عهده داشتند. در نهایت برای ارزیابی نتایج از ضریب کارایی مدل استفاده شد و ضریب 0.98 به دست آمد، که نشان داد تکنیک انگشت نگاری رسوبات صحت و دقت بالایی در برآوردها داشته و روش مناسبی در تفکیک و تعیین سهم منابع رسوب حوزه می باشد.
کلیدواژه باغملک، تابع تشخیص، ردیاب ، مدل ترکیبی، منشاءیابی رسوب
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه مهندسی طبیعت, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه مهندسی طبیعت, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved