>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌آمار در حوزه ‌آبخیز شهرستان مرند-آذربایجان‌شرقی  
   
نویسنده کاشی زنوزی لیلا ,یزدانی محمدرضا ,خسروشاهی محمد ,رحیمی محمد
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 6 - صفحه:1081 -1095
چکیده    آب‌های زیرزمینی تنها منبع اصلی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی در شهرستان مرند می‌باشد و اهمیت حیاتی آن موجب می‌شود تضمین کیفیت آن به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه به منظور ارزیابی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی شامل ec, tds, cl-, sar و so42-، اطلاعات مربوط به چاه‌های پیزومتری طی سال‌های آماری 84، 88 و 91 استفاده شدند و با روش‌های زمین آمار شامل روش کریجینگ معمولی در حالت‌های کروی، گوسی و نمایی و روش فاصله معکوس وزن‌دار (idw) با توان‌های 1 تا 3 مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس روش ارزیابی متقاطع، روش کریجینگ در مقایسه با روش فاصله معکوس وزن‌دار دارای rmse و me کمتری بود. نقشه پهنه‌بندی آنیون so42- در سال 91 با مقادیر آماره g و شاخص موران به ترتیب برابر 21.41 و 0.59 درصد دارای بیشترین تعامل در ساختار فضایی و نقشه پهنه‌بندی ec در سال 84 با شاخص موران و آماره g به ترتیب 0.16 و 3.45 درصد از کمترین تعامل ساختار فضایی برخوردار می‌باشد. با ترسیم نمودارهای روند تغییرات پارامترهای کیفی در طول و عرض جغرافیایی معلوم شد مقادیر آنیون cl ec, sar, و tds و so42 بین سالهای 84 تا 88 در جهت غربی –شرقی روند افزایشی نامحسوسی داشتند و در سال 91 با شیب بیشتری افزایش یافتند. این عوامل در جهت شمالی-جنوبی از سال 84 تا 91 در قسمت شمال حوزه افزایش، در میانه حوزه آبخیز روند کاهشی و در جنوب حوزه آبخیز دوباره افزایش یافته‌اند. در نهایت با قطع دادن نقشه کاربری اراضی و زمین‌شناسی حوزه آبخیز با نقشه‌های پهنه‌بندی هر یک از این پارامترها چنین استنباط می‌شود که با توجه به پراکنش روستاها، مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی اطراف آن­ها در مرکز و شرق حوزه آبخیز، روند تغییرات این پارامترهای کیفی در آب زیرزمینی حوزه آبخیز شهرستان مرند تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی هستند. همچنین برخی سازندهای زمین‌شناسی و کانی‌های ژیپس‌دار و دولومیتی حوزه در کیفیت آب زیرزمینی سبب بالا رفتن مقادیر tds و سولفاته شدن منابع آب در بخش‌های شرقی حوزه شده است.
کلیدواژه کیفیت آب زیرزمینی، آماره g، شاخص موران، کریجینگ
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده کویر شناسی, گروه بیابان زدایی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده کویرشناسی, گروه بیابان زدایی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, بخش تحقیقات بیابان, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده کویرشناسی, گروه بیابان زدایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved