>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر آبیاری بخشی منطقه ریشه و زئولیت بر کارایی مصرف آب و خصوصیات فیزیولوژیک فلفل دلمه‌ای  
   
نویسنده دانش‌پژوه پروین ,قاسمی احمد رضا ,نوری محمد رضا ,برزگر رحیم
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 4 - صفحه:675 -690
چکیده    سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی اهمیت پژوهش در این بخش را افزایش داده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت و نحوه توزیع آن در خاک به همراه آبیاری بخشی منطقه ریشه (prd) و کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل‌دلمه‌ای در دانشگاه شهرکرد اجرا شد. این مطالعه در سه سطح آبیاری 100 درصد، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه به‌صورت آبیاری بخشی منطقه ریشه و کانی زئولیت در دو سطح شامل 2 و 4 درصد وزنی و به‌صورت پخش در یک و دو طرف گلدان اجرا شد. نتایج تحقیق بصورت طرح کاملا تصادفی و همچنین آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تحلیل شدند. نتایج اختلاف معنی‌داری بین تیمار شاهد و صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر کل میوه و شاخص‌های شیمیایی ویتامین ث، ph، مواد جامد محلول، قطر میوه و غلظت کلروفیل a نشان داد. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که تغییرات وزن تر و قطر میوه ها در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش معنی دار دارند. تعداد میوه نیز در کمآبیاری شدید (50 درصد) و وزن میوه در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش معنی‌دار نشان داد. به عبارت دیگر استفاده از زئولیت در بیشترین سطح مورد بررسی (4 درصد) هم نتوانسته تاثیر منفی تنش خشکی را جبران کند. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد روش prd به همراه زئولیت و کمآبیاری منجر به افزایش معنی‌دار کارایی مصرف آب در تمام تیمارها شده است. بالاترین کارایی مصرف آب به میزان 110 درصد مربوط به تیمار 2 درصد زئولیت، کم‌آبیاری 50 درصد و پخش زئولیت در دو طرف گلدان و کمترین میزان افزایش کارایی مصرف آب نیز مربوط به دو تیمار 4 درصد زئولیت، کم‌آبیاری 75 درصد و پخش زئولیت در یک طرف گلدان و تیمار 2 درصد زئولیت، کم‌آبیاری 75 درصد و پخش زئولیت در دو طرف گلدان و به میزان 18 درصد (18 درصد افزایش نسبت به شاهد) بدست آمد. تیمارهای با کم‌آبیاری 50 درصد دارای بالاترین مقدار کارایی مصرف آب می باشند که از بین این تیمارها، تیمار 4 درصد زئولیت، کم‌آبیاری 50 درصد و پخش زئولیت در دو طرف گلدان از نظر وزن تر میوه و تعداد میوه (دو پارامتر مهم در تولید فلفل دلمه ای) نیز نسبت به دیگر تیمارهای کم آبیاری 50 درصد شرایط بهتری دارد، بنابراین این تیمار به عنوان تیمار مناسب توصیه می گردد. نتایج این تحقیق می تواند در افزایش راندمان تولیدات گلخانه ای بویژه در مناطق کم آب مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه تولیدات گلخانه ای، رطوبت، شاخص های شیمیایی، کم آبیاری، prd
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی باغبانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved