>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه ای در مراحل مختلف رشد  
   
نویسنده فتحعلیان فریده ,موذن زاده روزبه ,نوری امامزاده ئی محمدرضا
منبع آب و خاك - 1388 - دوره : 23 - شماره : 4 - صفحه:16 -27
  
کلیدواژه گلخانه ,میکرولایسیمتر ,تخمیر_تعرق ,خیار
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی fathalian_f@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved