>
Fa   |   Ar   |   En
   تلقیح باکتری‎های محرک رشد بر عملکرد، هدایت روزنه‌ای و شاخص کلروفیل ذرت در شرایط کمبود پتاسیم  
   
نویسنده لیلاسی مرند مهدیه ,ساریخانی محمد رضا
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 3 - صفحه:559 -572
چکیده    پتاسیم از عناصر ضروری گیاهان بوده که نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان داشته و آزادسازی زیستی آن از طریق باکتری‏های آزادکننده پتاسیم مورد توجه است. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر باکتری‎های مختلف بر تامین پتاسیم و رشد رویشی گیاه ذرت انجام گرفت. در این تحقیق، 10 جدایه باکتری همراه با تیمارهای کودی (سولفات پتاسیم به میزان 50% و 100% توصیه کودی) و تیمار شاهد (بدون تلقیح باکتری و کود) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد به جز وزن خشک ریشه، وزن تر کل و قطر ساقه، بقیه پارامترها متاثر از تیمارهای آزمایش بودند. بیش‎ترین مقادیر به‎دست آمده از ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک اندام هوایی، به ترتیب برابر با 100/8سانتی‏متر، 265/6 و 44/4 گرم، در تیمار کودی 50% مشاهده شد. بیش‎ترین وزن تر ریشه ( 187/2 گرم) در تیمار باکتری pseudomonas sp. az-8، بیش‎ترین وزن خشک کل (68/6 گرم) در تیمار باکتری enterobacter sp. s16-3 و بالاترین میزان شاخص کلروفیل و هدایت روزنه‎ای (به ترتیب 9/6 و 0/097) در تیمار تلقیح شده با azotobacter chroococcum 14sp2-1 مشاهده شد. آنالیز عناصر در بافت گیاهی نشان داد که بیش‌ترین مقدار پتاسیم اندام هوایی و ریشه را به ترتیب در تیمار 100% توصیه کودی (1077/3 میلی‎گرم بر وزن اندام هوایی) و pseudomonas sp. az-8 (421/4 میلی‎گرم بر وزن ریشه) به دست آمد. با در نظر گرفتن مقدار پتاسیم جذب شده و وزن خشک کل، باکتری‎های pseudomonas sp. az8، a. chroococcum 14sp2-1 و enterobacter sp. s16-3 موثرتر بوده و می‌توان برای سایر آزمایشات پیشنهاد نمود.
کلیدواژه انتروباکتر، باکتری آزادکننده پتاسیم، پتابارور، تلقیح باکتری، کود زیستی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی rsarikhani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved