>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کاربرد برخی اسیدهای آلی بر ویژگی های رشدی و غلظت عناصر غذایی ذرت علوفه ای  
   
نویسنده حسنی اکبر ,اعتمادیان مریم ,نورزداه حداد مهدی ,حنیف ئی مهرداد
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 3 - صفحه:547 -558
چکیده    کاربرد اسیدهای آلی و معدنی در کشاورزی در سال های اخیر رو به افزایش است اما به نظر می رسد تاثیر آنها بر رشد و عملکرد گیاهان در این زمینه به پژوهش بیشتری نیاز دارد. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر رشد گیاه ذرت علوفه ای در یک خاک آهکی بود. این آزمایش در گلخانه علوفه ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در 9 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای 1 و 2 کاربرد اسید سیتریک به ترتیب با غلظت 5 و 10میلی مولار، تیمار 3 و 4: کاربرد اسید استیک به ترتیب با غلظت 5 و 10 میلی مولار، تیمار 5 و 6: کاربرد اسید اگزالیک به ترتیب با غلظت 5 و 10 میلی مولار، تیمار 7: کاربرد مخلوط سه اسید آلی هرکدام با غلظت 33/3 میلی مولار، تیمار 8: کاربرد اسید سولفوریک با غلظت 5 میلی مولار، تیمار 9: بدون کاربرد اسید (شاهد) انجام شد. اسیدها با آب آبیاری در سه مرحله در طول فصل رشد اضافه شدند. طبق نتایج تیمار اسید سیتریک در هر دو سطح غلظتی نسبت به تیمار شاهد منجر به افزایش در وزن تر و خشک بخش هوایی شد. بیشترین غلظت نیتروژن در بخش هوایی در اسیدهای سیتریک، اگزالیک و اسید سولفوریک دیده شد. بیشترین غلظت پتاسیم (ریشه) و منگنز (بخش هوایی و ریشه) در تیمار اسید سولفوریک، بیشترین غلظت آهن (بخش هوایی) در تیمار اسید سیتریک و بیشترین غلظت روی (بخش هوایی و ریشه) در تیمار مخلوط اسیدهای آلی دیده شد.
کلیدواژه اسیدهای آلی و معدنی، اسید سیتریک، خاک آهکی، ذرت
آدرس دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved