>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب  
   
نویسنده صالح نیا مینا ,حیاتی باب اله ,قهرمان زاده محمد ,مولایی مرتضی
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1392 - دوره : 27 - شماره : 4 - صفحه:267 -276
چکیده    دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن به عنوان یکی از سایت های نمونه طرح حفاظت از تالاب های ایران با مشارکت برنامه عمران سازمان ملل انتخاب شده است. هدف این طرح، کاهش تهدیدات عمده پیش روی این منطقه تالابی با استفاده از یک برنامه جامع مدیریتی است. لذا در این تحقیق به بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر تمایل به پرداخت شهروندان ارومیه در جهت بهبود ویژگی های زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از شهروندان شهر ارومیه در سال 1390 به دست آمده و با کاربرد مدل لاجیت مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به بهبود ارتفاع سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (26000 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب کیفیت آب (میزان شوری)، تعداد فلامینگو و آرتمیای دریاچه (به ترتیب با 23000، 14670 و11330 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند.
کلیدواژه آزمون انتخاب ,تمایل به پرداخت ,دریاچه ارومیه ,مدل لاجیت مختلط
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved