>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات(بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران  
   
نویسنده زراعت کیش یعقوب ,یوسفی مقاعد هانیه
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1392 - دوره : 27 - شماره : 4 - صفحه:309 -318
چکیده    بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد داخلی و جهانی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بر اساس قیمتهای ثابت سال 1376 برابر با 13 درصد می باشد، در نتیجه بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش با سایر بخشهای اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و نیز زیر بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی صورت گرفته که برای این منظور از آمار سالیانه برای دوره 1345 تا 1387 بانک مرکزی و سیستم معادلات خود توضیح برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری حاکی از وجود یک ارتباط مثبت و معنی دار میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و رشد زیر بخشهای حمل و نقل، بازرگانی و ارتباطات است. که از این میان رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین تاثیر را روی رشد بخش کشاورزی دارد. همچنین از میان متغیرهای توضیحی الگو در کوتاه مدت، متغیر رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر رشد بخش کشاورزی دارا است، همچنین سهم متغیر رشد زیر بخش ارتباطات در توضیح تغییرات مربوط به رشد بخش کشاورزی بسیار ناچیز است
کلیدواژه الگوی خود توضیح برداری ,رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ,تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ,JEL : C32. O11 ,Q10
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد, دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved