>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان  
   
نویسنده عزیزی وحید ,نیکوی ملیحه ,خالدی محمد
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1392 - دوره : 27 - شماره : 4 - صفحه:328 -337
چکیده    مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان انجام شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه پیمایشی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 شهروند شهر همدان در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به روش حداکثر راستنمایی برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، 32 درصد افراد تمایلی به خرید محصولات غذایی سالم از خود نشان ندادن، 3/34 درصد افراد هم نسبت به خرید محصولات غذایی سالم بی تفاوت بودند و 8/33 درصد افراد تمایل به خرید محصولات غذایی سالم را داشتند. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که راهبردهایی چون شاخص شناخت، دوست دار محیط زیست، آموزش و ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی، تسهیلات حمایتی - نظارتی، تسهیلات ساختاری – خدماتی و شاخص اقتصادی به عنوان راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم شناسایی شدند. لذا جهت توسعه بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای محصولات غذایی سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذاری هدفمندی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصولات غذایی سالم انجام شود.
کلیدواژه راهبرد ,توسعه بازار ,محصولات غذایی سالم ,مدل لاجیت ترتیبی ,همدان
آدرس کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی, ایران, کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی, ایران, موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved